Photographer's Note

Η Ροτόντα βρίσκεται βόρεια της οδού Εγνατία, στο ανατολικό τμήμα της παλιάς πόλης. Νότια της Ροτόντας και στη νοητή προέκταση του άξονά της Β-Ν, σε μικρή απόσταση και σε επαφή με τη σημερινή οδό Εγνατία της πόλης, υπάρχει ένα τμήμα της θριαμβικής αψίδας
(καμάρας) του Γαλεριου με την οποία η Ροτόντα αποτελούσε ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο. Η Ροτόντα είναι ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα σωζόμενα κτίσματα της πόλης, κτισμένο πιθανά στα χρόνια της Ρωμαϊκής Τετραρχίας (τέλη 3ου και αρχές 4ου μ.Χ. αιώνα
και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κτίσματα της Ρωμαϊκής περιόδου σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι κατασκευασμένη με οπτόπλινθους,όπως η καμάρα, τα ρωμαϊκά ανάκτορα και το Οκτάγωνο, στο χώρο του ρωμαϊκού Κάμπου (Campos) του ανατολικού τμήματος της πόλης και αποτελούσε πιθανά τμήμα του όλου Γαλεριανού συγκροτήματος που κτίστηκε από το Γαλέριο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη.

Η ιστορία της Ροτόντας μας ταξιδεύει σε αρκετές εποχές. Η ροτόντα ξεκίνησε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο σαν ειδωλολατρικός ναός του Δια ή του Καβείρου. Ο ναός ανεγέρθηκε το 300μ.χ. από τον συναυτοκράτορα Γαλέριο. Αργότερα, στο βυζάντιο, κατά τα χρόνια της βασιλιάς του
Θεοδοσίου (379-395) , η ροτόντα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό με το όνομα ναός των Ασωμάτων. Το 1590, μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους τούρκους, ο ναός μετατρέπεται σε τζαμί από το Χορτατζη Σουλειμαν εφεντη. Μετά την απελευθέρωση και την κατεδάφιση των μιναρέδων κατά τη δεκαετία του 20, η ροτόντα μένει ο μόνος μιναρές της πόλης. Ο ναός κρατάει την μορφή του ως το 1978 που του προκαλούνται ζημίες από τους σεισμούς που γίνονται. Ο ναός τελικά αποκαταστάθηκε το 1955 και από τότε ονομάζεται
Άγιος Γεώργιος.

Δομή

Η ροτόντα περικλείεται από ένα ισχυρό τοίχο πάχους 6,30μ και η εσωτερική του διάμετρος του είναι 24,5μ. το ύψος του μεγαλόπρεπους αυτού οικοδομήματος αγγιζει τα 29,80μ. Το εσωτερικό του προκαλεί δέος με τη μαγελιώδη αίσθηση που δίνει ο μεγάλος χώρος. Το κάτω
τμήμα του εσωτερικού τοίχους χωρίζεται σε οκτώ ορθογώνιες κόγχες με καμάρες που διακοσμούνται με ψηφιδωτά. Η ροτόντα έχει έναν μεγάλο τρούλο που δεν στηρίζεται από κολόνες με αποτέλεσμα να φαίνεται μετέωρος και να εντυπωσιάζει πιο πολύ τον θεατή. Η εκκλησία είναι πλούσια φωτισμένη από το φως του ήλιου και έτσι αναδεικνύεται περισσότερο.
Εσωτερικά το μνημείο ήταν επενδυμένο με πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις, ενώ το υπόλοιπο τμήμα ήταν διακοσμημένο με ψηφιδωτά. Ένα τμήμα αυτών των ψηφιδωτών της Ροτόντας σώζεται και σήμερα στο θόλο και στις καμάρες των κογχών. Τα ψηφιδωτά αυτά, που παριστάνουν αγίους της πρώτης Ανατολικής χριστιανικής Εκκλησίας (Ανανίας, Ρωμανός, Αρίσταρχος, Κύριλλος, Βασιλίσκος κ.ά.), καθώς και άλλα διακοσμητικά θέματα (κύρια στις καμάρες), είναι από τα πιο σημαντικά της παλαιοχριστιανικής εποχής, αντίστοιχα σε σπουδαιότητα με αυτά της Ραβέννας της Ιταλίας.[Rotonta] is found north the road Egnatia, in the Eastern department of old city. Southernly [Rotontas] and in the conceivable extension of her axis B-n, in small distance and in contact with the current road Egnatia of city, exists a department of [thriambikis] arch (arch) [Galerioy] with which [Rotonta] constituted a united of buildings total. [Rotonta] is one from the ancienter and more important saved buildings of city, built probably in the years of Roman Tetrarchy (dues 3rd and beginnings of 4th A.D. of century and constitute one from the most important buildings of Roman period in world scale. She is manufactured with [optoplinthoys], as the arch, the Roman palaces and the Octagon, in the space of Roman Plain (Campos) the Eastern department of city and it constituted probably department of all [Galerianoy] of group that was built by [Galerio] at the duration of his eve in the city. The history of our [Rotontas] travels in enough seasons. [Rotonta] it began at the Roman period as [eidololatrikos] his temple Via or [Kabeiroy]. The temple was erected 300[m].[ch]. by [synaytokratora] [Galerio]. Later, in the Byzantium, at her years his king [Theodosioy] (379-395), [rotonta] was changed in christian temple with the name temple of Bodiless. In 1590, afterwards the conquest of Thessalonica from [toyrkoys], the temple is changed in pane by [Chortatzi] [Soyleiman] [efenti]. Afterwards the release and the demolition of minarets at the decade the 20, the [rotonta] remains alone minaret of city. The temple keeps his form until 1978 that is caused to him damage from the earthquakes that become. The temple was finally restored in 1955 and from then is named Saint [Georgios]. Structure [Rotonta] is encompassed by a powerful wall of thickness 6,30[m] and his internal diameter is 24,5[m]. the height of [megaloprepoys] this of building touches upon 29,80[m]. His interior causes awe with the [mageliodi] sense that gives the big space. Under department of interior walls is separated in eight [orthogonies] [kogches] with arch that [diakosmoyntai] with mosaics. [Rotonta] has one big cupola that is not supported by columns so that it is appearred hanging and it impresses more a lot the spectator. The church is rich litted up from the light of helium and thus is elected more. Internally the monument was invested with multicoloured [orthomarmaroseis], while the remainder department was [diakosmimeno] with mosaics. A department of these mosaics of [Rotontas] is saved and today in the dome and in the arches [kogchon]. This mosaics, that depict Saints of first Eastern christian Church ([Ananias], Romanos, [Aristarchos], Cyrille, [Basiliskos] etc.), as well as other decorative subjects (main in the arches), it is from most important the [palaiochristianikis] season, respectively in importance with those of [Rabennas] of Italy.

SORRY Babel Fish Translation

Photo Information
Viewed: 6229
Points: 42
Discussions
  • None
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH