The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To eco: inaczej (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=156554)

Graal 11-09-2005 03:29 PM

To eco: inaczej
 
Oczywi¶cie, że inaczej niż u Ciebie ale ja chciałem pokazać to tak jak pokazałem. Filtr sand spot tak ulokowany kieruje wzrok na oczy. Bardzo mi się podobaj± niebieskie... Co do cięcia zastanawiałem się, czy kosztem ucha dać jej powietrza z przodu, wtedy oczki byłyby zbyt centralne. Cóż, co człowiek to charakter, różne pomysły i wizje. Pozdr.


All times are GMT. The time now is 10:17 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.